Diane Sleeps

pixelart-sleep.gif

Across the pillow
inches seem to stretch for miles
sleep mountain ranges